زرګونه جنایات

د ټاليب د وحشتونو په اړه په دوه ټوکو کې نوی کتاب خپور شوی چې د ټاليبانو په لاس د وژل شویو افغانانو مالومات پکښې را غونډ شوي، هيله ده چې دغه کتاب له خپلو ملګرو سره شريک کړئ.

زرګونه جنایات لومړی ټوک
زرګونه جنایات دویم ټوک

اړوند مطلب

اخر موږ په څه شي ویاړ کوو؟

د زړه له درده یې ليکم! موږ ته به زور څنګه نه را کوي چې …

خپل آند راسره شريک کړئ