د محمد صديق د تبليغ دویمه چېله

ملګرو ستاسې د دوعاګانو له برکته دا دی نن یو ځل بیا وتوانېدم چې د تبليغ د خاطراتو یوه بله ټولګه هم ستاسې دوستانو سره د کتاب په بڼه شريکه کړم. هيله ده چې کتاب ولولئ او خپل ايمانونه پرې تازه کړئ او که چېرې کومه تېروتنه پکښې راغلي وي نو هيله ده چې بښنه راته وکړئ.

اړوند مطلب

د تبليغ اته دېرشمه – ونې رسول الله ته خبر ورکړی وو

سهار له ناشتې وروسته زه بهر د جومات انګړ ته ووتم تر څو لږ تازه …

خپل آند راسره شريک کړئ