د محمد صديق د تبليغ چېله

ملګرو ستاسې د دوعاګانو له برکته دا دی نن وتوانېدم چې د تبليغ د خاطراتو یوه ټولګه ستاسې دوستانو سره د کتاب په بڼه شريکه کړم. هيله ده چې کتاب ولولئ او خپل ايمانونه پرې تازه کړئ او که چېرې کومه تېروتنه پکښې راغلي وي نو هيله ده چې بښنه راته وکړئ.

اړوند مطلب

د تبليغ څلوېښتمه ورځ (الوداع)

نن د سهار په جمه شېخ الحديث په نظر را نغئ نو له عرفان څخه …

خپل آند راسره شريک کړئ